Girişimci Kampı Nedir?

Daha iyi hayatlar için daha çok fırsat

Girişimci Kampı InnoPark TGB aracılığıyla düzenlemiş ILO tarafından desteklenmiş bir girişimci hızlandırma programıdır.

"Girişimci Kampı" programı, AB tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yürütülen "Hayata fırsat: Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Fırsatlar kovalandıkça kanatlanır

Sun Tzu

“Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” (TUR/17/07/EUR) projesi, istihdam edilebilirliği iyileştirerek ve insana yakışır iş fırsatlarını artırarak Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. “Suriye Krizine Müdahale için Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu” (MADAD Fonu) tarafından finanse edilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) bünyesindeki Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklaşa yürütülen proje, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarının artırılmasını amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için, proje aşağıdaki belirli hedefleri yerine getirmek için çalışmaktadır:

 1. GKAS ve Türk ev sahibi toplulukların insana yakışır işlere erişimlerini kolaylaştırmak için nitelikli, yeterli ve üretken bir işgücü arzını artırmak;
 2. GKAS ve Türk ev sahibi topluluklar için iş yaratmak ve girişimcilik fırsatlarını geliştirmek için belirli sektörlerde ve coğrafi bölgelerde iş geliştirme ve ekonomik büyümeyi sağlayan bir ortamı desteklemek;
 3. Kapsayıcı kalkınma stratejilerinin uygulanmasında işgücü piyasası yönetişim kurumlarına ve mekanizmalarına destek sağlamak.

Bu perspektif doğrultusunda proje, yerel işgücü piyasalarının arz ve talep bileşenlerine odaklanarak, mevcut iş dünyası aktörlerine daha fazla iş yaratmaları, yeni mikro ve küçük ölçekli işletmeler kurmak ve büyütmek için yeni fırsatları tespit etmeleri ve gelir getirici faaliyetler yaratmaları için destek sunmaktadır. Bu nedenle; Konya, İstanbul, Bursa ve Hatay illerinde, girişimcilik potansiyeline sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyelerinin yeni işletmeler kurmasına yardımcı olmak veya mevcut işletmelerini geliştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek için Girişimcilik Destek Programı tasarlanmıştır.

Girişimcilik Destek Programı, toplam 500 yararlanıcıya KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kursu ve iş modellerini geliştirmek isteyen 100 yararlanıcıya da mentörlük desteği vermeyi amaçlamaktadır. Programın son aşamasında toplam 50 yararlanıcıya mikro hibe verilmesi planlanmaktadır.


Hibe Programının Hedefleri

Girişimcilik hibe programı, potansiyel ve mevcut küçük girişimcilerin sürdürülebilir işletmeler kurmalarını sağlamayı, mevcut işletmelerin sürdürülebilirliğini ve karlılığını güçlendirmeyi ve bu süreçte kaliteli istihdam imkanları yaratmayı amaçlamaktadır. Mikro hibeler aracılığıyla, girişimcilerin yeni iş kurma veya iş geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları maliyetler, finansa erişim ve idari prosedürler gibi güçlükleri hafifletmek ve sosyal uyum ve entegrasyonu güçlendirmek için Suriyeliler ile ev sahibi topluluk üyeleri arasında iş ortaklıklarını teşvik etmek amaçlanmaktadır.


Hangi Tür İş Modelleri Desteklenecek?

 • ILO Türkiye Ofisi, girişimcilik hibe programı ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için insana yakışır iş imkanları yaratabilecek ve gelir fırsatlarını geliştirebilecek, uygulanabilir ve sürdürülebilir işletmeler kurma potansiyeli yüksek iş modellerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
 • Bu hibe programı, yeni bir işletme kurmayı veya bu hibe programına başvuru tarihi itibariyle 2 yıldan daha az bir süredir resmi olarak tescil edilmiş mevcut bir işletmeyi iyileştirmeyi amaçlayan iş modellerine öncelik verecektir.
 • ILO Türkiye Ofisi ayrıca, sosyal uyum ve dayanışmayı teşvik etmek için Türk vatandaşları ve Suriyelilerin ortaklaşa kurmayı planladıkları veya kurdukları iş modellerine öncelik verecektir. Bu ortaklıklar aktif olmalı ve sadece kağıt üzerinde olmamalıdır.

Hibelerin Kapsamı

 • Hibe programı için mevcut genel bütçe 350.000,00 Avrodur. ILO Türkiye Ofisi, aşağıdaki gösterge niteliğindeki dağılıma dayanarak Konya(6 Suriyeli, 2 Ev sahibi), İstanbul(14 Suriyeli, 4 Ev sahibi), Bursa(10 Suriyeli, 2 Ev sahibi) ve Hatay(10 Suriyeli, 2 Ev sahibi) illerinde en az 50 faydalanıcıya (yeni girişimci veya kurulu işletmeler) hibe vermeyi amaçlamaktadır.
 • Her alıcıya verilecek maksimum hibe miktarı 45.000,00 TL'dir. Hibeler kişi/kurum başına bir taneyle sınırlıdır.
 • Hibe sözleşmelerinin sona erme tarihi en geç 31.12.2019’dur.
 • Hibe programı için eş finansman zorunluluğu aranmamaktadır.

Süreç Nasıl işliyor?

Girişimci Kampı adımlarının ilerleyişi

ILO Türkiye Ofisi, Girişimcilik Destek Programını uygulamak için iki hizmet sağlayıcı ile birlikte çalışmaktadır. Bu hizmet sağlayıcılar, Konya için Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İstanbul, Bursa ve Hatay için İKADA Danışmanlık’tır. Hibe programı ILO Türkiye Ofisi tarafından yönetilecekken; hizmet sağlayıcılar yararlanıcı seçim süreçlerine yardımcı olacak ve Değerlendirme Komitesi’nin kurulmasını kolaylaştıracaktır.Başvuru

Hizmet sağlayıcılar, Girişimcilik Destek Programı için belirlenen internet sitelerinde (Konya için www.girisimcikampi.com ve İstanbul, Bursa ve Hatay için www.girisimedestek.com) girişimcilik hibeleri için başvuru çağrısını duyuracak ve ilgili tarafları sitelerinde bulunan şablonu kullanarak iş modellerini göndermeye davet edecektir. İş modeli formu Ek 1'de sunulmuştur.

Başvur

Uygunluk Kontrolü

İş modeli formunu eksiksiz sunan ve tüm sorulara net ve ayrıntılı cevaplar veren başvuru sahipleri uygunluk kontrolü için değerlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin uygunluğu yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerine göre değerlendirilecektir. Uygun başvurular, kısa listeyi belirlemesi için Değerlendirme Komitesi’ne iletilecektir.

Uygunluk Kriterleri

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

 • Hibe programına başvuru sadece Konya, İstanbul, Bursa ve Hatay illerindeki geçici koruma kimlik kartına (99 ile başlayan bir numaraya sahip) sahip Suriyeliler, oturma iznine sahip Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için geçerlidir.
 • Yeni bir işletme kurmak isteyen bireysel girişimcilerin ve yukarıda belirtilen illerde ikamet etmesi gereklidir.
 • Mevcut işletme sahiplerinin hibe programı kapsamında geliştirmek istedikleri işletmelerinin bu illerden birinde kayıtlı olması gereklidir. Mevcut işletmelerin hibe programına başvuru tarihi itibariyle 2 yıldan daha az bir süredir resmi olarak tescilli olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahiplerinin, iş modellerinde önerilen iş fikri ile ilgili deneyim, beceri ve motivasyona sahip olmaları beklenmektedir.
 • Önerilen işletmelerin büyüklükleri, çalışan sayısı ve yıllık gelir açısından mikro, küçük veya orta ölçekli olmalıdır.
 • Toplumun geneli tarafından insan sağlığı ve çevresel esenliğe zararlı olarak kabul edilen ürün veya hizmetleri sunmayı amaçlayan iş modelleri kabul edilmeyecektir.

Eylem ve Maliyetlerin Uygunluğu

Başvuru sahipleri yasal şartlara uygun olarak faaliyet yürüten kayıtlı işletmelerin kurulmasını sağlamalıdır. Söz konusu şartlara uygun hareket etmek için gerekli faaliyetler ve bütçe iş modellerine dahil edilmelidir. İş modellerinde öngörülen veya uygulama sırasında ortaya çıkan uygun teknik harcamalar aşağıdaki listeyle uyumlu olmalıdır. Listede olmayan harcamalar için geri ödeme talebinde bulunmadan önce ILO Türkiye Ofisi’ne danışılmalıdır.

Uygun İdari ve Yasal Uyum Giderleri
 • Yazarkasa
 • Belediye ruhsatları ve izinleri
 • Oda (esnaf, ticaret, sanayi) kayıtları ve üyelik ücretleri
 • Muhasebeci ve mali müşavir ücretleri
 • Sosyal güvenlik primleri
 • Vergi levhası ve diğer vergi ödemeleri
 • Noter ücretleri
 • Marka tescili
 • Patent hizmetleri
 • İş güvenliği ve sağlığı önlemleri
 • Diğer yapması gereken uyum harcamaları
Uygun Teknik/Operasyonel Giderler
 • İşyeri kirası
 • İşyeri tadilat ve onarımları
 • Faturalar (elektrik, su, doğalgaz, internet)
 • Makine, ekipman ve araçlar
 • Bilgisayar ve yazılımlar
 • Tefrişat (mobilya, masa, sandalye, vb.)
 • Pazarlama ve tanıtım
 • Personel giderleri
 • Ulaşım
 • Hammaddeler
 • İş/teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • Ürün tasarımı
 • Fuar, ticaret delegasyonları, işletmeler arası (B2B) etkinliklere vb. katılım

Kısa Liste Oluşturma

Değerlendirme Komitesi tüm başvurularını puanlayacak ve sıralamada en üstte olan iş modelleri dikkate alınarak fikir yarışmalarına davet etmek için en az 100 başvuru sahibini (Konya'da 16, İstanbul'da 36, Bursa'da 24 ve Hatay'da 24) kısa listeye alacaktır. Değerlendirme Komitesi, sunulan iş modellerini incelemek ve kısa listeye almak için KOSGEB tarafından hazırlanan “Girişimcilik Programına Başvuru için Puanlama Formu”nu kullanacaktır. Başvuru sahiplerinden iş modellerini tasarlarken ve fikir yarışmasına hazırlanırken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları beklenmektedir. Puanlama formu Ek 2'de verilmiştir.

Nihai Değerlendirme

Nihai değerlendirme için her ilde, kısa listeye alınmış başvuru sahiplerinin iş modellerini Değerlendirme Komitesi’ne sunacakları fikir yarışmaları düzenlenecektir. Sunumlara temel alarak, Değerlendirme Komitesi iş modellerinde sağlanan bilgileri doğrulayacak ve aynı puanlama formunu kullanarak başvuru sahiplerinin nihai puanlamasını yapacaktır.

Değerlendirme Komitesi’nin Oluşumu

Değerlendirme Komitesi, ILO Türkiye Ofisi ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve hizmet sağlayıcılardan temsilciler ile gerekli görülürse akademisyenler, uzmanlar, iş adamları ve her ilde girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren ilgili kurumlardan temsilcilerden oluşacaktır.

Değerlendirme Komitesi’nin her üyesinden başvuruların değerlendirilmesinden önce Çıkar Çatışması ve Gizlilik Anlaşması imzalaması istenecektir.

Hibe Seçimi için Gösterge Zaman Çizelgesi

 KONYA
Hibe başvuru çağrılarının ilanıNisan 2019
Başvurular için son tarihNisan 2019
Uygunluk kontrolleriMayıs 2019
Kısa Liste oluşturmaMayıs 2019
Nihai değerlendirme için fikir yarışmalarıHaziran 2019
Hibe kararının açıklanmasıTemmuz 2019
Hibe sözleşmelerinin imzalanmasıAğustos 2019

Hibe Kararı

Her ilde hedeflenen hibe faydalanıcı sayısına göre, sıralamada en üstte olan iş modelleri için hibe verme kararı verilecektir. Hibe faydalanıcılarının nihai listesi www.girisimcikampi.com ve www.girisimedestek.com internet sitelerinde ilan edilecektir.

Hibe sözleşmelerinin imzalanması

Hibe verme kararının ardından, hibe faydalanıcıları ile ILO’nun standart hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Hibe sözleşmesi İngilizce olarak imzalanacaktır. Hibe sözleşmesi şablonunun taslak çevirisi Ek 3'te verilmiştir. Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak eklenecektir:

 • ILO Hibeleri İçin Geçerli Genel Koşullar (Orijinali İngilizce olan dokümanın taslak çevirisi Ek 4'te verilmiştir.)
 • Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanan İş Modeli
 • Hibe rapor şablonu (Ek 5'te verilmiştir)

Ödemeler

ILO, hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben, hibe miktarının %35'ini hibe alıcının banka hesabına transfer edecektir. Hibe tutarının kalan %65'i, hibe sözleşmesi süresince gerçekleşen harcamalar için kanıt niteliğindeki destekleyici belgeler sunulduktan sonra ödenecektir.

Hibe sözleşmesiyle her hibe faydalanıcısına tahsis edilen hibe, ödenebilecek en fazla tutarı gösterecektir. Her hibe faydalanıcısına yapılacak gerçek ödeme tutarı, hibe alıcı tarafından sunulan gerçekleşmiş harcamalar temelinde ve yukarıda tanımlandığı şekilde bu harcamaların uygunluk açısından doğrulanması üzerine hesaplanacaktır.

%35'lik ara ödemenin sözleşme süresi içinde harcanmaması durumunda, hibe faydalanıcısı harcanmamış bakiyeyi en kısa sürede ILO'ya iade etmekten sorumludur.

Hibe Faydalanıcılarının Sorumlulukları

 • Hibe faydalanıcıları, hibeyi, Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanan iş modelinde tanımlandığı şekilde ve hibe sözleşmesinde ve eklerinde belirtilen koşullara uygun olarak, yeni işletmelerin kurulması veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi için kullanmayı taahhüt etmektedir.
 • Toplam hibe miktarının %65'inin geri ödeme esasına göre verileceği göz önüne alındığında, hibe faydalanıcıları iş modelinde taahhüt edildiği şekilde faaliyetlerini uygulamak için gerekli mali kaynaklara hibe öncesinde sahip olmalıdır.
 • Hibe sözleşme süresinin tamamlanmasından sonraki bir ay içinde, hibe faydalanıcılarının ILO tarafından istenen formatta bir rapor ve hibe sözleşmesine uygun olarak hibe kullanımını teyit eden bir belge sunması beklenmektedir.
 • Hibe faydalanıcıları, hibe faaliyetlerinin uygulanması sırasında ILO Türkiye Ofisi tarafından görevlendirilen danışmanlar/hizmet sağlayıcılar ile birlikte çalışmayı taahhüt etmelidir.
 • Hibe faydalanıcıları, hibe kullanım sürecine ilişkin kayıtlarını doğru ve düzenli şekilde tutmayı ve bunları denetim veya doğrulama amacıyla ILO’ya veya ILO’nun görevlendirdiği herhangi bir üçüncü tarafa erişilebilir kılmayı taahhüt etmektedir.
Girişimci Kampı, programa başvuran adayların girişimcilik altyapılarını geliştirerek başarılı iş fikirleri yaratmaları, akabinde bu iş fikirlerinin her birinin birer projeye dönüşmesi ile devlet desteklerinden yararlanmalarına katkı sağlayarak kendi girişimlerini kurmalarını sağlamak üzere 5 günlük eğitim ve yaklaşık 1-2 ay sürecek mentörlük sürecinde aşağıdaki imkân ve hizmetleri ücretsiz olarak sunacaktır.

Başlıca hizmetler; ulaşım, öğle yemekleri, yüksek hızlı internet ve toplantı salonlarıdır. Bunların yanında;

 • Gerektiğinde ofis tahsisi
 • InnoPark’taki firmalarla işbirliği
 • Ön kuluçka merkezindeki ofis imkanlarından yararlanma
 • Tasarım Merkezindeki 3D yazıcı, iş istasyonu ve yazılımlardan yararlanma gibi hizmetler program sürecinde girişimcilerimiz için sağlanacaktır.

Programda verilecek başlıca hizmetler; 5 günlük KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Ülke çapında ünlü mentörlerle çalışma, Hukuk Danışmanlığı, İş Kurma Danışmanlığı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı

Programa başvuran adayların hazırladığı İş Planları jür, tarafından değerlendirilecek, en yüksek puanı alan 8 İş Planına ILO tarafından 8.000 $ İş Kurma Ödülü verilecektir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan adayların hazırladığı İş Planı KOSGEB tarafından desteklenmeye değer bulunduğu takdirde adaylar aşağıdaki Yeni Girişimci Desteğinden yararlanacaktır. Programın detaylarına www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimcilik-destek-programi adresinden ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Aklınıza takılan çoğu sorunun cevabını bulabilirsiniz
Girişimci Kampı’na, halen Konya’da ikamet eden ve herhangi bir şirkette %50’den fazla hissesi bulunmayan, kendi girişimini kurma konusunda istekli olup gerçekleşebilir bir iş fikri olan Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşları başvurabilir.
Girişimci Kampı’na, halen Türkiye’de kurulu bir girişimi olan adaylar mevcut girişimini büyütmek üzere başvurabilir ancak bu adaylar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanamaz. Sadece 8.000 $ tutarındaki ILO mikro ödülüne başvurabilirler.
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılarak KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası alan adaylar arasından seçilecek en az 20 aday Girişimci Kampı’nın atadığı mentör ve danışmanlardan destek alarak iş fikirlerini gerçekleştirmek üzere uygulayacakları iş Planını hazırlayıp KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuracaklardır. Bu desteği almaya hak kazanan adaylar KOSGEB’den şirket kuruluşu, makine, alet, teçhizat, yazılım ve ofis mobilyası satın almak üzere 50.000 TL’ye kadar hibe alabileceklerdir. Ayrıca, programa katılan adaylar arasından seçilen, iş fikri gelecek vaat eden 8 adayın her birine ILO tarafından 8.000 $ tutarında mikro hibe verecektir.
Hayır. Adaylar Girişimci Kampı’na sadece 5 günlük KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini almak üzere başvurabilir. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimine katılarak KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası alan adaylar bu sertifika ile sonraki birkaç yıllık süre içinde istediği zaman KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurabilir.
Kesinlikle hayır. Girişimci Kampı’nın tüm giderleri Avrupa Birliği destekli proje bütçesinden karşılanmakta olup Programa katılan adaylara verilecek hizmetler için her hangi bir ücret talep edilmesi söz konusu değildir. InnoPark’ın yaptığı eğitim ve mentörlük hizmet giderleri ile adayların eğitim/mentörlük etkinliklerine ulaşımı, öğle yemekleri ve ikramlar ve kırtasiye giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
KOSGEB web sayfasındaki http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimcilik-destek-programi linkinden desteklerle ilgili gerekli bilgileri elde edebilirsiniz.
Geçici kimlik numarası olan mültecilerin Türk Ticaret Kanunu’na göre kurduğu şirketler KOSGEB’in desteklerinden yararlanabilir.

Proje Yürütücüsü

Destekleyen Kuruluşlar

 • T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • ilo

İletişim

Soru, öneri ve görüşlerinizi dilediğiniz kanaldan bizimle paylaşabilirsiniz.

Adres

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Büyük Kayacık Mah. 101. Cad. No:2

42250 Selçuklu / KONYA

Telefon

Burakcan KARAMAN

+90 544 250 5302

Mustafa KÜÇÜK

+90 506818 1833

Bizimle ilgili detaylı bilgi almak için